fbpx

ANBI

VISIE

Samen maken we cultuur #daarstaanwevoor

Samen maken we onze eigen cultuur, met de mensen en de makers in onze omgeving. Zo creëren we een samenleving die eigenheid en diversiteit viert, verschillen overbrugt en mensen verbindt. Cultura Mosae draagt bij aan de samenleving door cultuur (lees: culturele activiteiten) zichtbaar (en) toegankelijk te maken voor elk publiek: van bewoners tot bezoekers, voor zowel leken en liefhebbers als bewonderaars en kenners.

In cultuur herkennen we elkaar als persoon. Het gevoel van thuis, traditie, trots, verbazing en verbinding komen tot uiting. Ook verbindt het de stad. Alle uitingsvormen van cultuur, zoals theater, dans of beeldende kunst, zijn een weerspiegeling van-, een reactie op- of geven richting aan onze samenleving. Daarom ondersteunt Cultura Mosae cultuur: de mensen die het beleven en de mensen die het maken. Zo draagt Cultura Mosae bij aan een stad en regio waarin wij elkaar begrijpen, verrijken, vernieuwen en verbinden.  Om samen te komen, samen te vieren, samen stil te staan om vooruit te komen.

MISSIE

Voor elkaar, voor iedereen! #daargaanwevoor

Cultura Mosae initieert, organiseert en verbindt cultuur in publieke ruimtes. Op die manier wordt cultuur zichtbaar toegankelijk en bereikbaar gemaakt voor ieder publiek.

Cultura Mosae gaat de uitdaging aan om creatieve, culturele projecten en voorstellen aan te bieden aan de stad en de mensen; van bewoners tot (internationale) studenten, bezoekers, en makers. Het doel is om mensen te verbinden: met elkaar, met de stad en de regio en met hun eigen -of juist een nieuwe- cultuur.

Cultura Mosae:

 • Ondersteunt mensen die (gezamenlijk) culturele activiteiten organiseren, zoals amateur en/of professionele kunstproducties, culinaire en promotionele evenementen;
 • Biedt makers een podium waardoor zij een publiek hebben, gezien worden en kunnen (door)groeien;
 • Bouwt aan netwerken van vrijwilligers, makers, culturele- en andere instellingen als fundament voor de culturele sector. Innovatie en creativiteit worden ingezet om het cultureel, maatschappelijk en historisch bewustzijn van de inwoners en bezoekers van Maastricht e.a. te stimuleren;
 • Zoekt aansluiting bij zorg- en maatschappelijke instellingen, bij scholen en sportinstellingen. Ook verwevenheid met andere gemeentelijke beleidsterreinen zal worden verkend. Door middel van uitbreiding van de samenwerking met al deze partijen, kunnen er meer nieuwe initiatieven en verfrissende perspectieven ontstaan.

    FINANCIEEL

Cultura Mosae heeft geen winstdoelstelling, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. Het eigen vermogen wordt ingezet als garantstelling voor nieuwe initiatieven en opbouw naar een weerstandsvermogen. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2019 €23.308 euro. Doelstelling van de stichting is om een weerstandsvermogen op te bouwen tot een bedrag van €25.000,-.

Kosten en verplichtingen worden alleen aangegaan wanneer er harde dekking is vanuit toegezegde sponsoring en subsidies binnen het budget van het betreffende project. Er wordt uitgegaan van relatief conservatieve begrotingen. In de uitvoering wordt er gewerkt met scenario’s, zodat eventuele tegenvallers of meevallers worden meegenomen bij het maken van kosten c.q. aangaan van verplichtingen.

Cultura Mosae heeft als uitgangspunt om met haar leveranciers te werken op basis van partnership, waarbij wederzijdse transparantie is over de te leveren diensten in relatie tot de te maken kosten.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 13 is het bestuur belast met de vereffening van het vermogen van de Stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de Stichting worden toegevoegd.

Werving van gelden
Cultura Mosae werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten.

 • Het aanvragen van subsidies en fondsen bij culturele instellingen;
 • Het opzetten van een sponsortraject met als tegenprestaties naamsvermeldingen op de website, aftiteling, film en presentaties;
 • Het werven van ambassadeurs die zich inzetten voor sponsorwerving van het actuele project;
 •  Het verzenden van nieuwsbrieven naar alle relaties en instanties. Er wordt tenminste 4 maal per jaar een vergadering gehouden waarin de activiteiten besproken worden middels de notulen en een financieel verslag.
 • Het beheer van verkregen inkomsten de stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het bestuur heeft een controlerende functie op de begrotingen en de uitgaven van Cultura Mosae.
  Op grond van artikel 5 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts) persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. Vervolgens vindt er tenminste eenmaal per jaar een financiële controle plaats, uitgevoerd door een gecertificeerde accountant.

Bestedingsbeleid

 • Het ondersteunen van, maar niet uitsluitend, vrijwilligers die gezamenlijk culturele activiteiten organiseren,
  waaronder, maar niet daartoe beperkt, amateur en/of professionele kunstproducties, culinaire en promotionele evenementen;
 • Het opbouwen van netwerken van vrijwilligers en contacten met culturele en andere instellingen die een sociale rol vervullen in de stad teneinde onder andere talentvolle individuen en cultuurgezelschappen een springplank te bieden naar provinciale en nationale optredens;
 • Creativiteit en innovatie binnen de culturele sector optimale ontplooiingskansen bieden, alsmede het stimuleren van het cultureel, maatschappelijk en historisch bewustzijn van de inwoners en bezoekers van de stad Maastricht;
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden voor zover dienstig aan het bovenstaande.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3.5 van de statuten. Kosten
worden aan de bestuursleden op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Beschrijving administratieve organisatie
De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De correspondentie, notulen en
aanvragen worden door de secretaris van de stichting verzorgd. De accountant controleert de jaarrekening. De administratiekosten zijn terug te vinden in de financiële jaarrekening en bedroegen in 2018 €2.586 euro en in 2019 €4.234 euro.

Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website ANBI.nl culturele ANBI, onder vermelding Stichting
Cultura Mosae. Op de homepage van de lopende projecten zal er een link geplaatst worden naar de hierboven genoemde
website.

 

RSIN NUMMER : 851743912